Reglerad täckdikning effektiviserar vattenhushållningen på ett miljövänligt sätt

På Härmän tila i Tyrnävä strävar man efter att kontinuerligt utveckla verksamheten, både genom att höja skördenivån och genom att förbättra kvaliteten på slutprodukten. Bröderna Simo och Lauri Rahko är medvetna om att effektivisering också ger lönsamhet.

“Med hjälp av Maveplan har vi lyckats förbättra vår vattenhushållning. De har kunnig personal och en bra service. Jag förhåller mig positivt till ett fortsatt samarbete.”Lauri Rahko
Härmän tila

På Härmän tila finns cirka 260 hektar åkermark och arrendejord, varav cirka 90 hektar årligen används för produktion av utsädespotatis. Potatisen lagras och kontrolleras för försäljning i egna lager och i ett packeri. All utsädespotatis säljs och marknadsförs via utsädespotatisföretaget HZPC Kantaperuna Oy, medan odlad spannmål säljs som foder till återförsäljare eller direkt till gårdarna.

Hanteringen av vattenhushållningen har stor betydelse för att potatisodlingen ska lyckas. Okontrollerbara fuktvariationer i marken kan leda till att knölarna utvecklas vid olika tidpunkter, får olika former och tillväxtsprickor eller drabbas av potatisskorv. För mycket fukt försämrar också syrestatusen på potatisåkern, vilket kan kväva åkern och förstöra knölarna. Redan en variation på 10 % i fuktigheten kan orsaka avsevärda problem.
För att odlingen ska lyckas måste markens vattengenomsläpplighet säkerställas genom ändamålsenlig täckdikning. För detta ändamål vände sig bröderna Rahko till Maveplan.

Samarbetet mellan Maveplan och Härmän tila har inletts redan under den föregående generationen. Maveplans erfarenhet och sakkunskap i kombination med den goda service de gett övertygade Simo och Lauri Rahko om att Maveplan var den bästa möjliga partnern också i detta projekt.

Vid utarbetandet av täckdikningsplanen lyftes det fram att den reglerade täckdikning som redan är i användning kan utnyttjas ännu effektivare. Med hjälp av den nya planen kan man avsevärt minska att kväve hamnar i vattendragen. På detta sätt kan man utöver odlingsbehoven också beakta vattenskyddets behov och på bästa möjliga sätt stödja en hållbar utveckling.

I enlighet med planen beslutade man genomföra en tätare täckdikning och delvis förnya den helt. Genom reglerad bevattning effektiviserades ytterligare utnyttjandegraden av de näringsämnen som skörden använder. Genom återvinning av avrinningsvatten kan en del av näringsämnena i avrinningsvattnet återföras till åkern. Samtidigt minskar avrinningen av värdefulla gödselmedel till vattendragen som växterna annars skulle gå miste om.

Lauri Rahko konstaterar att Maveplan genomgående har lyckats planera och genomföra projektet väl. Vattenhushållningen på Härmän tila har förbättrats betydligt – sålunda kan man säga att de mål som uppställts för projektet har nåtts.
Förbättrande av konkurrenskraften är nyckelfrågor för såväl Härmän tilas som hela det finländska jordbrukets framgång också under de kommande åren. På Härmän tila strävar man fortfarande efter att förbättra kvaliteten och lönsamheten, och Lauri Rahko anser att samarbetet med Maveplan även i fortsättningen är en av nyckelfaktorerna för framgång.

KUNDFÖRDELAR

  1. Förbättrad vattenhushållning på åkrar
  2. Sakkunnighet i planering och genomförande av torrläggningsprojekt
  3. Förbättrad utnyttjandegrad av näringsämnen
  4. Beaktande av vattenskyddets behov

Lantbrukssammanslutning Rahko Simo och Lauri/Härmän tila

  • Jordbruk, produktion av utsädespotatis, spannmålsodling
  • Växtodlingsgård på 260 hektar i Tyrnävä, som har ägts av släkten Rahko sedan 1800-talet
  • Medelskörd av utsädespotatis ca 30 ton/ha
  • Utsädespotatis säljs och marknadsförs via utsädespotatisföretaget HZPC Kantaperuna Oy

Blev du intresserad?

Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vår expert dig.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.