Genom modellering fås viktig information om tillräcklig vattenledningsförmåga

I övre delen av Pajuluoma i Seinäjoki genomfördes ett omfattande projekt för grundtorrläggning av åkrar. I samband med projektet utreddes riskerna för att bosättning, affärsverksamhet och infrastruktur eventuellt drabbas av översvämning.

”Maveplan genomförde alla delområden i projektet klanderfritt. Jag kan rekommendera samarbete med dem även i fortsättningen.”Taru-Maaria Herttua-Suokko
Stadsgeodet
Seinäjoki stad

Tilltagande skyfall har ökat risken för översvämningar i städer överallt i Finland. När det i den övre delen av Pajuluoma blev befogat att genomföra ett omfattande projekt för grundtorrläggning av åkrar, ville man samtidigt granska om vattenledningsförmågan i den nedre delen av Pajuluoma, som går genom Seinäjoki stadscentrum, är tillräcklig också i översvämningssituationer.

I ett så viktigt och komplicerat projekt fäste man särskild uppmärksamhet vid valet av samarbetspartner. Enligt stadsgeodeten Taru-Maaria Herttua-Suokko finns det endast få tillförlitliga aktörer i branschen som har tillräckliga referenser för att bli godkända.
Ett telefonsamtal till Maveplan gav en klar bild av med vilka metoder och resurser ärendet bäst skulle kunna sättas i skick. Maveplan utarbetade ett skriftligt anbud för helhetsprojektet. Efter godkännandet var de genast beredda att inleda arbetet.

Grundtorrläggningen i övre delen gick enligt planerna. Vid fastställandet av vattenledningsförmågan i nedre delen utnyttjades i synnerhet Maveplans kunnande om modellering av vattendrag. Eftersom fåran slingrar på ett naturligt sätt, har Pajuluoma ett stort antal rekreationsområden med tjärnar samt hela 32 broar eller trummor och en höjdskillnad på till och med 30 meter, visade det sig vara mycket krävande att modellera och dimensionera vattenflödet. Men med modern teknik och Maveplans yrkesskicklighet lyckades det ändå.

Kartläggningsdatan för nätet av fåror, trummor och broar samt de lägre konstruktioner som blir fuktiga behandlades med hjälp av MicroStation-programmet. Utifrån dem utarbetades och kalibrerades en Hec-Ras-flödesmodell för den nedre delen av Pajuluoma med olika flöden.

Som resultat av mätningarna konstaterades det att vattenstånden vid översvämningar inte orsakar betydande olägenhet för bostadsbyggnader och att det inte finns något behov av att vidta åtgärder för att rensa fåran. Därigenom sparade man en betydande summa pengar, eftersom man slapp onödiga grävningar som samtidigt fördärvar den parkliknande landskapsbilden.

Taru-Maaria Herttua-Suokko konstaterar att Maveplan på det hela taget genomförde projektet på ett berömligt sätt och tror att företaget kan betjäna även andra i motsvarande situationer.

Genom modellering fås viktig information om tillräcklig vattenledningsförmåga
I övre delen av Pajuluoma i Seinäjoki genomfördes ett omfattande projekt för grundtorrläggning av åkrar. I samband med projektet utreddes riskerna för att bosättning, affärsverksamhet och infrastruktur eventuellt drabbas av översvämning.

KUNDFÖRDELAR:

 1. Grundtorrläggning av ett vidsträckt åkerområde
 2. Säkerhet om att fårans vattenledningsförmåga är tillräcklig
 3. Kostnadsbesparingar – det behövdes inga tunga åtgärder för att rensa fåran
 4. Den parkliknande landskapsbilden kunde bevaras
 5. Översvämningskartor kan även i fortsättningen användas för att fastställa att områden lämpar sig för byggande och i planbestämmelser
 6. Flödesmodellen är tillgänglig om fåran måste ändras eller om det blir allt vanligare med kraftiga regn.

Seinäjoki stad/Fastighets- och mättjänster

 • Anskaffning av mark som behövs för stadsbyggande och besittning av jordegendom
 • Försäljning av tomter, uthyrning av områden samt olika användningstillstånd för områden
 • En uppdaterad och högkvalitativ karta, ett nätverk av stompunkter som ligger till grund för den och produktion av olika geografiska datamaterial
 • Fastighetsbildning och förande av fastighetsregister på ett detaljplaneområde
 • Märkning av tomter och byggplatser
 • Lägessyn för byggnader

www.seinajoki.fi

Blev du intresserad?

Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vår expert dig.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.