Turpeesta aurinkoon

2.6.2023

Suomessa on 9,08 miljoonaa hehtaaria turvemaata eli noin kolmannes Suomen maapinta-alasta. Siitä 0,6 prosenttia on turvetuotantoon käytettyä pinta-alaa. Energiaturpeen kysynnän nopean laskun takia aktiivinen turvetuotantoala on vähentynyt nopeasti viime vuosina ja oli vuonna 2021 enää noin 30 000 ha kirjoittaa Bioenergia ry verkkosivuillaan.

Energia-ala on ollut hyvin epävakaassa tilassa Venäjän sotatoimien käynnistyttyä. Energiaturpeella on ollut merkittävä rooli osana Suomen huoltovarmuutta. Vihreän siirtymän myötä energiaturpeen käyttö tulee merkittävästi vähenemään ajan saatossa epävakaista oloista huolimatta.

Tuotantoalueiden jälkikäytölle on monia eri vaihtoehtoja. Alueet voivat soveltua metsitettäväksi, maatalouskäyttöön, uudelleen soistettavaksi, kosteikoiksi tai esimerkiksi lintujärviksi.

Yksi järkevä jatkokäyttövaihtoehto on tuotantoalueen rakentaminen aurinkovoiman keruualueeksi. Aurinkopaneelikenttiähän on Suomessa suunniteltu ja toteutettu rakennettuun ympäristöön esimerkiksi erilaisten kauppakeskusten sekä logistiikka- ja varastokeskusten yhteyteen. Täällä ne vievät maa-alaa, ellei kennoja ole sitten sijoitettu kiinteistöjen katoille. Turvetuotantoalueet sijaitsevat syrjäisemmillä alueilla, jossa aurinkokennot ovat poissa näkyvistä eivätkä vie tilaa muulta rakentamiselta. Entisillä turvetuotantoalueilla on osittain valmista infraa aurinkopuistoille, kuten esimerkiksi tieverkostot ja alueen rakentamisen edellyttämä peruskuivatusojasto.

Haasteitakin turvesuolle rakentamisessa riittää. Maveplan Oy on mukana suunnittelemassa ratkaisuja entisten turvetuotantoalueiden muuttamiseksi aurinkopuistoksi. Olemme suunnitelleet alueille mm. säätösalaojituksia kuivatuksen ja vesiensuojelun ratkaisuksi. Vesienhallinnan haasteena kuivatuksen lisäksi ovat mm. happamien sulfaattimaiden hallinta sekä kuivatettavan turvemaan ilmastopäästöt.

Pohjatutkimustemme myötä perustussuunnittelijat voivat yrittää löytää ratkaisuja turvesuollerakentamisen kantavuus- ja ankkurointihaasteisiin. Yhtä aikaa alueen tieverkon tulee kestää rakentamisvaiheen kuormitus ja toisaalta aurinkopaneelit pitää ankkuroida niihin kohdistuvan tuulikuorman vuoksi.

Mediasta saamme lukea, että eri toimijoilla on lukuisia hankkeita aurinkovoimapuistojen rakentamiseksi turvesoille. Paitsi että hankkeet työllistävät suunnittelutoimistoja, niin näkisin tässä hienon mahdollisuuden opiskelijoille opinnäytetöilleen. Entisten turvetuotantoalueiden käyttötarkoituksen muutoksen osalta olisi selvitettävää esimerkiksi vesienhallinnan, vesiensuojelun ja alueiden luvituksen osalta.

Olli Utriainen
Toimitusjohtaja
Maveplan Oy