Tilusjärjestelyt-Tilaisuus toteuttaa valuma-aluelaajuista vesitalouden hallintaa

8.4.2021

Kirjoittaja Olli Utriainen Maveplan Oy:n toimitusjohtaja

Suomessa toteutetaan MML:n toimesta useita tilusjärjestelyhankkeita vuosittain.

Peltotilusjärjestelyssä suurennetaan lohkokokoa ko­koamalla viljelijän hajanaiset peltolohkot yhtenäisem­miksi ja lähemmäs tilan talouskeskusta. Järjestelyn avulla maanomistajan maatalousliikenne ja viljelykustannukset vähenevät. Samalla maanviljelystä saatavat tuotot lisään­tyvät ja viljelyyn käytettävä aika vähenee. Tilusjärjestely säästää ympäristöä ja parantaa liikenneturvallisuutta maa­talousliikenteen vähentyessä. Metsäpuolella parantuneen kiinteistörakenteen etuja ovat esimerkiksi lisääntynyt puuntuotanto sekä korjuun, suunnittelun ja metsänhoidon kustannusten pieneneminen – kerrotaan MML:n verkkosivuilla.

Usein tilusjärjestelyn yhteydessä parannetaan myös tie- ja kuivatusverkkoa. Kuivatuksen osalta parannetaan niin perus- kuin paikalliskuivatuksenkin tasoa eli avataan tukkeutuneita valtaojia ja rakennetaan tilakohtaisia salaojastoja. Nämä toimenpiteet voivat toimia merkittävinä lisäkannustimina maanomistajille tilusvaihtojen lisäksi, kun he tekevät päätöksiä tilusjärjestelyyn ryhtymisestä.

Viime aikoina on jälleen puhuttu yhä enemmän valuma-aluelaajuisesta vesitalouden hallinnan suunnittelusta. Koko valuma-aluelaajuinen vesienhallinta ottaa maa- ja metsätalouden kuivatuksen lisäksi huomioon vesiensuojelun, luonnon monimuotoisuuden ja myös kalatalouden tarpeet. Kokonaisvaltaisella vesienhallinnalla pyritään tulvien ja märkyysongelmien poistoon, kasvukunnon parantamiseen sekä samalla myös kiintoaine- ja ravinnekuormituksen vähentämiseen. Käytännössä tämä voi tarkoittaa tapauskohtaisesti perinteisen kuivatusverkoston parantamisen lisäksi mm. kosteikkojen, 2-tasouomien, tulvatasanteiden ja laskeutusaltaiden rakentamista. Kun tällaista kokonaisuuttaa suunnitellaan koko valuma-alueen mittakaavassa, niin tämä vaatii eri osapuolten välistä yhteistyötä ja intressien yhteensovittamista. Valuma-alueen yläosan maanomistajalla ei välttämättä ole halukkuutta osallistua valuma-alueen alaosan toimenpiteiden toteutukseen ja päinvastoin.

Mikäli halutaan tarkastella vesitalouden hallintaa koko valuma-alueen näkökulmasta, niin juuri tilusjärjestelyhankkeet tarjoavat siihen oivan tilaisuuden. Tilusjärjestelyhankkeiden yhteydessä on toteutettu erilaisia vesiensuojeluratkaisuja aiemminkin. Tilusjärjestelyissä tilusten vaihdosta sekä tiestön ja kuivatusverkoston parantumisesta saatavan taloudellisen hyödyn myötä maanomistajia voisi nykyistä paremmin kannustaa kokonaisvaltaisen vesienhallinnan suunnitteluun. Suurten ja merkittävien tilusjärjestelyhankkeiden vaikuttavuutta voitaisiin edelleen kasvattaa tarkastelemalla samalla koko valuma-alueen vesitaloutta ja sen hallintaa. Tilusjärjestelyhankkeiden yhteydessä vesitalouden hallinnan vaatimien rakenteiden ja maa-alueiden aiheuttamiin kustannuksiin voisi järjestelyjen myötä löytyä myös selkeämpi rahoituskanava, mikä kannustaisi hankkeeseen ryhtyviä nykyistä paremmin valuma-aluelaajuisen vesienhallinnan toteuttamiseen.