Varkauden Ämmäkoskelle ohitusuoma lohikalojen kutu- ja nousukoskeksi

Varkauden keskustassa sijaitsevan Ämmäkosken virtaama oli pääosin ohjattu säännöstelypadolla vesivoimalan tarpeisiin. Säännöstelyn vuoksi Ämmäkoski kärsi tulva-aikoja lukuun ottamatta kuivuudesta, eivätkä kalojen nousua varten rakennetut kalatietkään toimineet toivotulla tavalla. Usean tahon yhteisvoimin lähti liikkeelle padon ohitusuoman rakennushanke. Varkauden kaupungin omistama yhtiö Navitas Kehitys Oy lähti vetämään hanketta. Maveplan toimi ohitusuoman suunnittelijana.

”Maveplan tuli hyvin varhaisessa mukaan. Heidän suunnitelmansa toteutui, eikä toteutuksenkaan aikana tarvinnut mitään suunnitelmassa muuttaa.”– Jouko Laitinen, toimitusjohtaja, Navitas Kehitys Oy

Navitas Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Jouko Laitinen kertoo Maveplanin tuottaneen suunnitelmat, joiden perusteella hankeen vetovastuussa ollut Navitas ja projektipäällikkö Jaakko Lappalainen pystyi kilpailuttamaan eri alojen ammattilaisia.

Maveplanin asiantuntija Lauri Keskitalo: Ämmäkosken suunnittelun lähtökohtia.

Tyypillisesti ohitusuomien suunnittelussa uomaan ohjattava virtaama on suhteellisen pieni ja ohjaa suunnittelua. Ämmäkosken tapauksessa alueen lehtomainen ympäristö ja järkevästi hyödynnettävissä uoman tarvitsema tila sekä alueella olevien liito-oravapuiden suojelu asettivat rajoitteet ohitusuoman koolle ja ohjattavalle virtaamalle.

Ohitusuoman pituuskaltevuus tuli saada riittävän loivaksi, mutta uoman mutkitteluun ei ollut juurikaan käytettävissä olevaa tilaa. Lisäksi uoman alaosalla lehdon puolella maasto kohosi uoman poikkisuunnassa.

Uoma otettiin käyttöön vuoden 2022 marraskuun lopussa ja Jouko Laitinen toteaa kaikkien Maveplanin suunnitelmien toteutuneen. Rakennustyössä tuli vastaan muuttujiakin, mutta ohitusuoman suunnitelmaa ei tarvinnut muuttaa.

Toteutus on vaatinut suunnittelulta ja toteuttajilta asiantuntijuutta. Jouko Laitinen toteaa, että hyvä lopputulos on usean tahon yhteistyön tulos. Uomaa piti ajatella kokonaisuutena ja sen ydintehtävää toimia koskikalojen luonnonomaisena nousu- ja kutukoskena.

Teknisesti uoman laskeutumisaste ja tavoitevirtaama ovat toteutuneet suunnitellusti ja palvelleet tarkoitustaan.

Kyseessä oli Suomen, ja pohjoismaiden mittakaavassakin suuri ohitusuomahanke. Ennallistamishankkeessa rakennettiin pohjapato ja n. 170 metriä pitkä ja n. 10 metriä leveä säännöstelypadon ohittava uoma. Ämmäkosken virtaama nostettiin puolesta kuutiosta ympäri vuotiseen 10 kuutioon sekunnissa. Suunnittelutyön pohjaksi oli tehty maastoselvityksiä ja tutkittu virtavesikalojen lisääntymistä Ämmäkoskessa. Uoman rakentamisella ja koskien kunnostamisella lisättiin tuhansia neliöitä koskipinta-alaa, mikä mahdollisti lohikaloille kutupesien teon ja poikasten selviytymismahdollisuudet sekä koskikalojen nousun Varkauden eteläpuolelta pitkälle eteenpäin kosken yläpuoliseen vesistöön.

Ämmäkosken kutupesien laskennalla on todettu kosken toimivan oikein myös luonnon kannalta, minkä todistaa WWF:n luontoliven kalakamerakin. Virkistyskalastajat ovat myös ottaneet kosken omakseen kosken ja ennallistettu koski ja koko Kämärin puistoalue on herännyt eloon muullakin tavalla.

Jouko Laitinen kertoo tyytyväisenä, kuinka kohteesta on rakentunut virkistysalue kokonaisuutena. Siitä on tullut kalakannan, matkailun ja ympäristön kannalta merkittävä kohde Varkauteen. Ennallistettu Ämmäkoski on otettu Jouko Laitisen mukaan vastaan todella positiivisesti.

Maveplanin asiantuntija Lauri Keskitalo lopputuloksesta:

 • Uoma mitoitettiin Unnukan säännöstelyn ala- ja ylärajan mukaisesti virtaamavälille 2,6–4,7 m3/s.
 • Virtaamavälillä saavutettiin tasapainoinen kokonaisuus uoman vesileveyden, vesisyvyyden, virtausnopeuden sekä uoman sivuluiskien tilantarpeen suhteen.
 • Uoman pituus maksimoitiin sijoittamalla uoman niska mahdollisimman kauas pohjoispuolisen lahden suulle.
 • Lahden suussa rakentamisolosuhteet olivat suotuisat ja matala lahti muutettiin koskialueeksi.

Suunniteltuja jatkotoimenpiteitä ei kutupesien vuoksi voi talvella tehdä, mutta kesällä 2024 jatkuvat kosken viimeistelytyöt.

Navitas Kehitys Oy:n toimitusjohtaja on tyytyväinen koko hankkeen etenemiseen suunnittelusta lopputulokseen asti.

Jouko Laitinen kiittelee Maveplania asiantuntevan suunnitelman teosta, jonka mukaan oli helppo edetä ja joka myös toteutui käytännössä. Vesi virtaa suunnitelluissa kohdissa suunnitelman mukaan, ja ennen kaikkea uoman vedenalainen toiminta on luonnonomainen ja toimiva.

”Tässä hankkeessa oli ilo olla suunnittelijana. Projektiryhmässä olleita yhdisti näkemys Ämmäkosken ohitusuoman tärkeydestä ja merkittävyydestä.”
– Asiantuntijamme Lauri Keskitalo

Lue lisää palvelustamme:
Kalatiet, ohitusuomat ja kalataloudelliset kunnostukset

Lisää aiheesta:
Navitas Kehitys Oy, hankkeen perustiedot
WWF:n luontoliven kalakameran tallenne
Ylen uutinen uoman avauksesta

Kuvat: Navitas Kehitys Oy

Saavutetut hyödyt:

 • Ämmäkosken virtaamaa on kasvatettu ja saatu ympärivuotiseksi
 • Ämmäkoski toimii kalojen kutu- ja nousu-uomana
 • Koski on jälleen virkistyskalastajien kohteena
 • Kohde nosti koko Kämärin puistoalueen houkuttelevuutta
 • Hankkeen laaja huomio tuo matkailijoita alueelle

Ämmäkoski

Ämmäkoski virtaa keskellä Varkauden kaupunkia Unnukan ja Saimaan Haukiveden vesistöjen välissä.

 • Arvokas kalapaikka jo 1500-luvulla
 • Kämärin kosket, jonka yhtenä osana Ämmäkoski on, valjastettiin energian tuotantoon 1912
 • 1916 Ämmäkosken yläosaan rekannettiin pato
 • Nykyinen säännöstelypato rakennettiin 1972
 • 2020 ennallistamiseen perustettiin työryhmä
 • Säännöstelypadon ohitusuoma avattiin käyttöön 30.11.2022

Kiinnostuitko?

Jätä yhteystietosi, niin asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä.

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.